Region

全面推出

bioZen LC 色谱柱

专为生物制剂分析服务

将 Zen 放回生物制剂分析

全新推出bioZen 生物兼容 UHPLC/HPLC 色谱柱, 一系列不断壮大的创新且广受欢迎的 UHPLC/HPLC 及 SEC 色谱柱固定相,专为生物分离科学家的禅意生活而研制及检验:

  • 聚集体分析
  • 药物抗体比
  • 多糖分析
  • 完整质量数
  • 完整及片段分析
  • 肽谱图
  • 多肽定量
  • 带点变体分离
bioZen Thermally modified fully porous particle for biomolecules bioZen Core-shell Technology Particle for biomolecules
bioZen biocompatible hardware

热点生物制剂分析